Team

Current Organizers

Bhawesh Bhansali

Pramod Shenoy

Founders

Sailesh Sriram

Purak Jain

Sai Abishek Bhaskar

Arpan Mishra

Indranil Dutta

Avikant Saini

Yash Kumar Lal