Team

Current Organizers

Avikant Saini

Yash Kumar Lal

Chinmay Nivsarkar

Sachi Angle

Anam Ahmad

Bhawesh Bhansali

Sahal Shams

Abhishek Vora

Pramod Shenoy

Founders

Sailesh Sriram

Purak Jain

Sai Abishek Bhaskar

Arpan Mishra

Indranil Dutta

Avikant Saini

Yash Kumar Lal